همیشه به تمرین با حجم زیاد اعتقاد داشته و دارد. سرعت تکرارهایش نسبت به دیگران سریع تر بوده و خیلی ها حتی می گویند به نوعی روش پرتابی را در تمرین دنبال می کند اما هرچه که باشد برای او جواب داده است. به داشتن عضلات چهار سرران فوق العاده شهرت دارد و تا به حال به خاطرش جوایز جداگانه هم دریافت کرده است.
برنامه تمرینی چهارسرران از جی کاتلر
جلوپا ۴ ست با تکرارهای ۱۰ تا۱۵ تایی
اسکوات ۴ ست با تکرارهای ۱۰ تا۱۲ تایی
پرس پا ۴۵ درجه ۳ ست با تکرارهای ۱۵ تا ۲۰ تایی
هاگ پا ۳ ست با تکرارهای ۸ تا ۱۰ تایی
اسکوات اسمیت ۴ ست با تکرار های ۸ تا ۱۰ تایی
لانج راه رفتنی ۳ ست ۹۰ متری